Метою навчальної дисципліни є отримання теоретичних знань і оволодіння інженерними методами розв'язування прикладних задач з визначення параметрів різних типів теплових установок і систем, розрахунків параметрів процесів і машин, що працюють на основі утворення, передачі, перетворення теплової енергії у електричну або її використання, та навчитися визначати та зменшувати техногенний тиск теплоенергогенеруючих установок на навколишнє середовище.


Метою навчальної дисципліни є засвоєння основних положень дисципліни з метою самостійного виконання студентами проектів освітлювальних і опромінювальних установок, організації їх ефективного і безпечного використання в сільському господарстві.

       Основними завданнями даної дисципліни є:

- формування основних понять і визначень фізичних основ оптичного випромінювання;

-      набуття навичок розрахунку освітлювальних і опромінювальних установок;

-      оволодіння методами оцінки ефективності застосування освітлювальних установок.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати:

-      фізичні основи оптичного випромінювання, його біологічну дію ;

-      величини та одиниці вимірювання оптичного випромінювання;

-      призначення, принцип дії, електротехнічні та світлотехнічні характеристики джерел випромінювання а також методику їх вибору.

Вміти:

-      правильно виконувати вибір і розрахунок освітлювальних і опромінювальних установок;

-      використовувати сучасні типи джерел випромінювання;

-      кваліфіковано виконувати монтажні роботи та обслуговувати освітлювальні та опроміню вальні установки, що використовуються в агропромисловому комплексі.

Дисципліна «Охорона праці» – це наука про збереження здоров'я людини та створення безпечних умов праці у виробничому середовищі, що досягається шляхом виявлення та ідентифікації небезпечних і шкідливих чинників виробничого середовища, розробкою методів і засобів захисту працюючих від їх впливу. 

Мета: Техніки-електрики, як кваліфіковані фахівці, повинні поряд з глибокими знаннями по спеціальних дисциплінах мати практичні навички з експлуатації і ремонту енергетичного обладнання та засобів автоматизації. Крім того, метою і завданням дисципліни є оволодіння студентами практичних навичок з раціонального використання електричного обладнання і енергоресурсів забезпечення надійного постачання сільськогосподарських споживачів.

        Завдання: навчити студентів проводити технічне обслуговування і ремонт електрообладнання та засобів автоматизації за допомогою інструментів, пристосувань і приладів. Студенти повинні навчитись складати заявки, графіки на проведення технічного обслуговування і ремонту електрообладнання, ліквідовувати неполадки систем автоматичного керування, користуватись вимірювальними приладами, ремонтувати і випробовувати електрообладнання, експлу­атувати обладнання, знати правила техніки безпеки.

Вивчення інженерної механіки дає той мінімум фундаментальних знань, на базі яких майбутній спеціаліст технічного профілю зможе самостійно оволодівати новими технологічними процесами та обладнанням, з яким йому прийдеться зустрітись у своїй подальшій роботі.

Мета вивчення дисципліни – набуття глибокої професійності сучасного інженера, оскільки інженерна механіка служить базою для вивчення основних розділів багатьох інших інженерних дисциплін. Навчити студентів самостійно і творчо мислити, виробити навички самостійної праці, аналізу нової інформації для подальшого розвитку однієї з найважливіших галузей народного господарства – сільськогосподарського виробництва.

Завданнями дисципліни є: проведення інженерних розрахунків з теоретичної механіки, механіки матеріалів та конструкцій; складання розрахункових схем і застосування відповідних алгоритмів рішень; вивчення  загальних принципів розрахунку та придбанні навичок конструювання, що забезпечують раціональний вибір матеріалів, форм, розмірів, а також способів виготовлення типових виробів машинобудування. Вивчення дисципліни завершує загальнотехнічну та загальну інженерну підготовку фахівця.

знати: основні положення теоретичної механіки, опору матеріалів; зв’язки різних розділів інженерної механіки з іншими загальнонауковими інженерними дисциплінами; методики виконання основних розрахунків з теоретичної механіки та механіки матеріалів та конструкцій;  методи розрахунків конструкцій на міцність, жорсткість та стійкість; основні методи дослідження навантажень, переміщень та напружень; основні шляхи і методи підвищення ефективності використання передач зачепленням, конструктивні особливості найбільш поширених сучасних механічних передач зачепленням; сучасні методи розрахунків валів, осей, перспективні види з’єднань деталей передач з валами.

вміти: користуватися термінологією, характерною для різних розділів
інженерної механіки; складати умови рівноваги збіжної системи сил; визначати внутрішні сили та напруження, використовувати умови міцності при розрахунках конструкцій на міцність;  реалізувати на практиці основні принципи конструювання відповідно до технічного завдання;  виконувати розрахунки складових частин приводів, вузлів і деталей машин переробної галузі, користуючись довідковою літературою, стандартами, іншими нормативними документами; при проектуванні вибирати відповідні матеріали для виготовлення деталей машин і раціонально їх використовувати.

Переддипломна практика є завершальним етапом практичної підготовки студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» і проводиться на випускному курсі у відповідності з навчальним планом. Мета переддипломної практики – оволодіння студентами сучасними методами, формами організації в галузі майбутньої професії, формування в них на базі одержаних знань, професійних умінь, навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних виробничих умовах, виховання потреби систематично поповнювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності. Одним із основних завдань переддипломної практики є збір і підготовка матеріалів для дипломного проектування. В період проходження практики студенти повинні ознайомитися на підприємстві з технологією, обладнанням основних і допоміжних цехів підприємства; на практиці оволодіти обов’язками і роботою техніка-електрика.

Мета:ознайомлення з різноманітністю устаткування електричних станцій,  формування системи теоретичних знань і практичних навичок для розрахунку захисної та комутаційної апаратури електричних станцій.

      Основними завданнями даної дисципліни є:

- формування основних понять і визначень фізичних основ управління і захисту апаратів електричних станцій;

-    набуття навичок розрахунку захисту устаткування електричних станцій;

-    оволодіння методами оцінки ефективності застосування апаратів електростанцій.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати:

-    фізичні основи дії високих і низьких напруг;

-    класифікацію і основні характеристики  основних апаратів;

-    призначення, принцип дії та електротехнічні характеристики апаратів електростанцій а також методику їх вибору.

Вміти:

-    правильно виконувати вибір і розрахунок основних апаратів ЕС;

-    використовувати сучасні типи даних апаратів,

-      розрізняти і розпізнавати старі моделі агрегатів станцій;

-        кваліфіковано виконувати монтажні роботи та обслуговувати апарати електричних станцій.