Метою вивчення курсу є одержання знань основ теорії побудування автоматизованих електромеханічних систем, розвитку у студентів навиків самостійної творчої діяльності, ініціативи, інженерної ерудиції.

Задачею вивчення дисципліни є добування знань, які дозволяють майбутньому бакалавру вибрати необхідну систему автоматизованого електропривода (ЕП).
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати принципи керування і особливості автоматизованих електромеханічних систем; вміти здійснювати вибір елементів для конкретних схем автоматичного керування і захисту ЕП.

Дана навчальна дисципліна є однією з провідних в системі підготовки студентів за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Вона формує їх фаховий рівень та надає методологічні основи моделювання , аналізу та оптимізації процесів в енергетиці.

Метою викладання дисципліни є надання студентам цілісного уявлення про принципи формалізації процесу функціонування та дослідження електричних систем; теоретичних знань зі створення математичних, алгоритмічних та комп'ютерних  моделей електричних систем, засвоєння практичних навичок складання математичних моделей, розвиток умінь і навичок практичного застосування  отриманих знань в практиці наукової та інноваційної діяльності.

Завданнями навчальної дисципліни є: сформувати уявлення про класифікацію моделей ти видів моделювання;   отримати уявлення про принципи побудови та основні вимоги до математичних моделей;   отримати уявлення про форми подання математичних моделей; сформувати базові знання щодо застосування сучасних технічних засобів при імітаційному моделюванні технологічних процесів в енергетиці; оволодіти методами дослідження систем і процесів та імітаційним моделюванням.

Дисципліна «Охорона праці» – це наука про збереження здоров'я людини та створення безпечних умов праці у виробничому середовищі, що досягається шляхом виявлення та ідентифікації небезпечних і шкідливих чинників виробничого середовища, розробкою методів і засобів захисту працюючих від їх впливу. 

Вивчення інженерної механіки дає той мінімум фундаментальних знань, на базі яких майбутній спеціаліст технічного профілю зможе самостійно оволодівати новими технологічними процесами та обладнанням, з яким йому прийдеться зустрітись у своїй подальшій роботі.

Мета вивчення дисципліни – набуття глибокої професійності сучасного інженера, оскільки інженерна механіка служить базою для вивчення основних розділів багатьох інших інженерних дисциплін. Навчити студентів самостійно і творчо мислити, виробити навички самостійної праці, аналізу нової інформації для подальшого розвитку однієї з найважливіших галузей народного господарства – сільськогосподарського виробництва.

Завданнями дисципліни є: проведення інженерних розрахунків з теоретичної механіки, механіки матеріалів та конструкцій; складання розрахункових схем і застосування відповідних алгоритмів рішень; вивчення  загальних принципів розрахунку та придбанні навичок конструювання, що забезпечують раціональний вибір матеріалів, форм, розмірів, а також способів виготовлення типових виробів машинобудування. Вивчення дисципліни завершує загальнотехнічну та загальну інженерну підготовку фахівця.

знати: основні положення теоретичної механіки, опору матеріалів; зв’язки різних розділів інженерної механіки з іншими загальнонауковими інженерними дисциплінами; методики виконання основних розрахунків з теоретичної механіки та механіки матеріалів та конструкцій;  методи розрахунків конструкцій на міцність, жорсткість та стійкість; основні методи дослідження навантажень, переміщень та напружень; основні шляхи і методи підвищення ефективності використання передач зачепленням, конструктивні особливості найбільш поширених сучасних механічних передач зачепленням; сучасні методи розрахунків валів, осей, перспективні види з’єднань деталей передач з валами.

вміти: користуватися термінологією, характерною для різних розділів
інженерної механіки; складати умови рівноваги збіжної системи сил; визначати внутрішні сили та напруження, використовувати умови міцності при розрахунках конструкцій на міцність;  реалізувати на практиці основні принципи конструювання відповідно до технічного завдання;  виконувати розрахунки складових частин приводів, вузлів і деталей машин переробної галузі, користуючись довідковою літературою, стандартами, іншими нормативними документами; при проектуванні вибирати відповідні матеріали для виготовлення деталей машин і раціонально їх використовувати.

Метою навчальної дисципліни є засвоєння основних положень дисципліни з метою самостійного виконання студентами проектів освітлювальних і опромінювальних установок, організації їх ефективного і безпечного використання в сільському господарстві.

       Основними завданнями даної дисципліни є:

- формування основних понять і визначень фізичних основ оптичного випромінювання;

-      набуття навичок розрахунку освітлювальних і опромінювальних установок;

-      оволодіння методами оцінки ефективності застосування освітлювальних установок.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати:

-      фізичні основи оптичного випромінювання, його біологічну дію ;

-      величини та одиниці вимірювання оптичного випромінювання;

-      призначення, принцип дії, електротехнічні та світлотехнічні характеристики джерел випромінювання а також методику їх вибору.

Вміти:

-      правильно виконувати вибір і розрахунок освітлювальних і опромінювальних установок;

-      використовувати сучасні типи джерел випромінювання;

-      кваліфіковано виконувати монтажні роботи та обслуговувати освітлювальні та опроміню вальні установки, що використовуються в агропромисловому комплексі.

Переддипломна практика є завершальним етапом практичної підготовки студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» і проводиться на випускному курсі у відповідності з навчальним планом. Мета переддипломної практики – оволодіння студентами сучасними методами, формами організації в галузі майбутньої професії, формування в них на базі одержаних знань, професійних умінь, навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних виробничих умовах, виховання потреби систематично поповнювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності. Одним із основних завдань переддипломної практики є збір і підготовка матеріалів для дипломного проектування. В період проходження практики студенти повинні ознайомитися на підприємстві з технологією, обладнанням основних і допоміжних цехів підприємства; на практиці оволодіти обов’язками і роботою техніка-електрика.