Мета: Формування професійних знань і навиків необхідних для кваліфікованого самостійного виконання основних електромонтажних робіт в обсязі вимог єдиного тарифного довідника для електромонтера.

 Завдання: Вивчення загальних питань з організації і про­ведення електромонтажних робіт, виробів, механізмів та інструментів, які освоєні промисловістю і провідними електромонтажними органі­заціями, правил і технології виконання основних електромонтажних робіт, правил і норм проведення випробувальних, налагоджувальних, вимірювальних робіт, сучасного електрообладнання, яке використовується в сільському господарстві, контрольно-вимірювальних прила­дів і засобів автоматики, техніки безпеки під час проведення електромонтажних робіт.

1. Мета та завдання практики
Основною метою практики є оволодіння знанням структури підприємства-
бази практики, його енергетичної служби, надбання практичних навичок із
експлуатації та технічного обслуговування систем електроспоживання.
Завдання практики: вивчення структури та організації електропостачання
або електроспоживання підприємством, структури та функцій відділу
головного енергетика підприємства, джерела електропостачання та цеху
електропостачання, вивчення організації та розрахунків систем
електропостачання (СЕП), правил технічної експлуатації електрообладнання;
надбання навичок вибору оптимального варіанту системи електропостачання та
устаткування для пристроїв контролю, вимірювань, захисту та автоматики;
вивчення нормативних та технічних матеріалів зі питань стандартизації під час
проектування систем електропостачання; надбання навичок застосування
обчислювальної техніки під час проектування та експлуатації СЕП; вивчення
питань охорони праці, пожежної безпеки, захисту навколишнього середовища;
поглиблення та закріплення теоретичних знань, надбання практичних навичок;
вивчення техніко-економічних показників функціонування СЕП підприємства.
Після проходження практики студенти повинні знати:
- методику вибору і перевірки основного обладнання систем електро-
постачання та споживання;
- принципові схеми централізованого або автономного елеектропостачання,
схеми зовнішнього та внутрішнього електропостачання промислового 

елементи СЕП;
- виконувати обгрунтування вибору елементів СЕП;
- застосовувати стандарти відповідно до вимог та правил технічної
експлуатації електроустановок;
Студенти повинні набути навичок:
- читання схем;
- оформлення технічної документації;
- виконання окремих видів ремонтних робіт електрообладнання та
електроустановок;
- виконання та техніко-економічне обґрунтування застосування нових
пристроїв в системах електропостачання;
- роботи з довідковою літературою;
- самостійного вирішення окремих інженерних завдань.

Метою навчальної дисципліни є засвоєння основних положень дисципліни з метою самостійного виконання студентами проектів освітлювальних і опромінювальних установок, організації їх ефективного і безпечного використання в сільському господарстві.

       Основними завданнями даної дисципліни є:

- формування основних понять і визначень фізичних основ оптичного випромінювання;

-      набуття навичок розрахунку освітлювальних і опромінювальних установок;

-      оволодіння методами оцінки ефективності застосування освітлювальних установок.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати:

-      фізичні основи оптичного випромінювання, його біологічну дію ;

-      величини та одиниці вимірювання оптичного випромінювання;

-      призначення, принцип дії, електротехнічні та світлотехнічні характеристики джерел випромінювання а також методику їх вибору.

Вміти:

-      правильно виконувати вибір і розрахунок освітлювальних і опромінювальних установок;

-      використовувати сучасні типи джерел випромінювання;

-      кваліфіковано виконувати монтажні роботи та обслуговувати освітлювальні та опроміню вальні установки, що використовуються в агропромисловому комплексі.