Метою вивчення курсу є одержання знань основ теорії побудування автоматизованих електромеханічних систем, розвитку у студентів навиків самостійної творчої діяльності, ініціативи, інженерної ерудиції.

Задачею вивчення дисципліни є добування знань, які дозволяють майбутньому бакалавру вибрати необхідну систему автоматизованого електропривода (ЕП).
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати принципи керування і особливості автоматизованих електромеханічних систем; вміти здійснювати вибір елементів для конкретних схем автоматичного керування і захисту ЕП.

Дана навчальна дисципліна є однією з провідних в системі підготовки студентів за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Вона формує їх фаховий рівень та надає методологічні основи моделювання , аналізу та оптимізації процесів в енергетиці.

Метою викладання дисципліни є надання студентам цілісного уявлення про принципи формалізації процесу функціонування та дослідження електричних систем; теоретичних знань зі створення математичних, алгоритмічних та комп'ютерних  моделей електричних систем, засвоєння практичних навичок складання математичних моделей, розвиток умінь і навичок практичного застосування  отриманих знань в практиці наукової та інноваційної діяльності.

Завданнями навчальної дисципліни є: сформувати уявлення про класифікацію моделей ти видів моделювання;   отримати уявлення про принципи побудови та основні вимоги до математичних моделей;   отримати уявлення про форми подання математичних моделей; сформувати базові знання щодо застосування сучасних технічних засобів при імітаційному моделюванні технологічних процесів в енергетиці; оволодіти методами дослідження систем і процесів та імітаційним моделюванням.

Дисципліна «Охорона праці» – це наука про збереження здоров'я людини та створення безпечних умов праці у виробничому середовищі, що досягається шляхом виявлення та ідентифікації небезпечних і шкідливих чинників виробничого середовища, розробкою методів і засобів захисту працюючих від їх впливу. 

Метою навчальної дисципліни є засвоєння основних положень дисципліни з метою самостійного виконання студентами проектів освітлювальних і опромінювальних установок, організації їх ефективного і безпечного використання в сільському господарстві.

       Основними завданнями даної дисципліни є:

- формування основних понять і визначень фізичних основ оптичного випромінювання;

-      набуття навичок розрахунку освітлювальних і опромінювальних установок;

-      оволодіння методами оцінки ефективності застосування освітлювальних установок.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати:

-      фізичні основи оптичного випромінювання, його біологічну дію ;

-      величини та одиниці вимірювання оптичного випромінювання;

-      призначення, принцип дії, електротехнічні та світлотехнічні характеристики джерел випромінювання а також методику їх вибору.

Вміти:

-      правильно виконувати вибір і розрахунок освітлювальних і опромінювальних установок;

-      використовувати сучасні типи джерел випромінювання;

-      кваліфіковано виконувати монтажні роботи та обслуговувати освітлювальні та опроміню вальні установки, що використовуються в агропромисловому комплексі.