Курси


Доступні курси

Курс екології для студентів інженерних спеціальностей

Узагальнення та систематизація фактичного матеріалу з екології в галузі аграрного вироництва

Метою викладання навчальної дисципліни «Стратегія сталого розвитку транспортних систем» є формування у майбутніх фахівців у галузі транспорту теоретичних, практичних та методичних положень щодо визначення концептуальних засад створення та формування стабільного та ефективного розвитку транспорту, створення умов для соціально-економічного розвитку країни, підвищення конкурентоспроможності національної економіки і рівня життя населення.

опрацювати матеріал та зробити опорний конспект

Мета дисципліни: формування у студентів системи теоретичних знань і практичних навичок про основні аспекти технології виробництва продукції тваринництва відповідно до освітньої програми спеціальності 051 – «Економіка».

Завдання: полягають у наданні майбутнім спеціалістам знань з основ анатомії і фізіології сільськогосподарських тварин, біологічних особливостей різних видів тварин, основ розведення, з біології живлення домашніх тварин різних видів і організації науково обґрунтованої годівлі, технології заготівлі кормів, контролю повноцінності годівлі тварин, основних параметрів та принципів технології виробництва основних видів продукції тваринництва в господарствах з різною формою власності, основи зоогігієни та ветеринарії.

Мисливствознавство

До основних завдань вивчення дисципліни належать вивчення біології, екології, етології, кількісних вікових і статевих співвідношень в популяціях мисливських тварин як основа керування їх станом і структурою населення.  Вивчення характеристик та методів оцінки якості мисливських угідь, обліку мисливських ресурсів, принципів організації мисливськогосподарської діяльності, основ біотехнії, мисливського собаківництва, зброї, техніки добування мисливських тварин, технологіїпереробки мисливської продукції, правил безпеки, охорони тварин як основ ведення мисливського господарства.

Основною метою вивчення дисципліни "Лісове мисливствознавство" - засвоєння студентами теоретичних положень та практичних навичок у сфері діяльності мисливського господарства.

Предметом вивчення дисципліни є: основи та способи ведення мисливського господарства на засадах раціонального невиснажливого і безперервного природокористування та охорони природи.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати мету і завдання дисципліни, історію виникнення та перспективи розвитку, мисливські угіддя, їх районування, біологію, екологію та етологію мисливських тварин, основи біотехнії, мисливську зброю, спорядження, самолови і капкани, основи мисливського собаківництва, організації полювання і техніки добування тварин, технологію переробки мисливської продукції, мисливські трофеї, критерії додаткового отримання продукції, техніку єгерської безпеки, правові основи ведення мисливського господарства та охорони тварин;

вміти розрізняти типи і категорії мисливських угідь, визначати мисливські види тварин за зовнішнім виглядом, слідами життєдіяльності, їх стать та вік, проводити обліки мисливських тварин, встановлювати фактичну та оптимальну структуру популяцій, володіти мисливською зброєю та іншими засобами здобування тварин, налаштовувати боєприпаси, організовувати полювання, здобувати тварин, проводити первинну обробку шкур, виготовляти чучела, оцінювати, опоряджувати і монтувати мисливські трофеї, надавати першу допомогу потерпілому.

Курс містить теоретичні і практичні питання  сучасних методів організації і порядку проведення землеустрою та Державного земельного кадастру, створення землевпорядної документації, аналізу та оцінки існуючого стану використання земель, правового регулювання земельних відносин, а також організації ефективного, комплексного і раціонального використання земельних ресурсів.

Вивчення способів і методів виконання геодезичних робіт, їх математичного обробітку та  графічного оформлення.