Курси


Доступні курси

Призначення навчальної дисципліни: «Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство» є нормативною дисципліною загально професійної підготовки та направлена на ознайомлення з матеріалами, які використовуються в сучасному автомобілебудуванні та вивчення їх властивостей і способів їх обробітку.

Метою викладання дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство» є формування у майбутніх фахівців комплексу теоретичних знань і практичних вмінь, навичок щодо отримання, раціонального вибору матеріалів та режимів термічної обробки і використання їх відповідно до конкретних механізмів, машин, обладнання та інструментів.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство» надати здобувачам вищої освіти знання про конструкційні матеріали та їх властивості, методи їх виробництва, про основні технологічні методи формоутворення деталей. Відкрити фізичну суть явищ, які проходять у матеріалах при дії на них різних факторів в умовах виробництва та експлуатації, їх вплив на властивості матеріалів, навчити теорії та практиці  термічної обробки та іншим способам обробки матеріалів, які дають високу надійність та довговічність деталям машин, інструментам та іншим засобам.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні вивчити та досконало знати:

– здатність розшифровувати хімічний склад сталей та сплавів за їх маркуванням;

– здатність використовувати в практичній діяльності технічну документацію при виготовленні деталей;

– готовність обирати методи та відповідне обладнання, різальні інструменти та пристосування при обробці деталей –  основи виробництва і властивості металів;

– здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми при виробництві виготовлення деталей та у процесі навчання, що передбачає застосування визначених теорій і методів науки з отримання матеріалів та їх механічної обробки.

Курс екології для студентів інженерних спеціальностей

Узагальнення та систематизація фактичного матеріалу з екології в галузі аграрного вироництва

Метою викладання навчальної дисципліни «Стратегія сталого розвитку транспортних систем» є формування у майбутніх фахівців у галузі транспорту теоретичних, практичних та методичних положень щодо визначення концептуальних засад створення та формування стабільного та ефективного розвитку транспорту, створення умов для соціально-економічного розвитку країни, підвищення конкурентоспроможності національної економіки і рівня життя населення.

опрацювати матеріал та зробити опорний конспект

Мета дисципліни: формування у студентів системи теоретичних знань і практичних навичок про основні аспекти технології виробництва продукції тваринництва відповідно до освітньої програми спеціальності 051 – «Економіка».

Завдання: полягають у наданні майбутнім спеціалістам знань з основ анатомії і фізіології сільськогосподарських тварин, біологічних особливостей різних видів тварин, основ розведення, з біології живлення домашніх тварин різних видів і організації науково обґрунтованої годівлі, технології заготівлі кормів, контролю повноцінності годівлі тварин, основних параметрів та принципів технології виробництва основних видів продукції тваринництва в господарствах з різною формою власності, основи зоогігієни та ветеринарії.

Мисливствознавство

До основних завдань вивчення дисципліни належать вивчення біології, екології, етології, кількісних вікових і статевих співвідношень в популяціях мисливських тварин як основа керування їх станом і структурою населення.  Вивчення характеристик та методів оцінки якості мисливських угідь, обліку мисливських ресурсів, принципів організації мисливськогосподарської діяльності, основ біотехнії, мисливського собаківництва, зброї, техніки добування мисливських тварин, технологіїпереробки мисливської продукції, правил безпеки, охорони тварин як основ ведення мисливського господарства.

Основною метою вивчення дисципліни "Лісове мисливствознавство" - засвоєння студентами теоретичних положень та практичних навичок у сфері діяльності мисливського господарства.

Предметом вивчення дисципліни є: основи та способи ведення мисливського господарства на засадах раціонального невиснажливого і безперервного природокористування та охорони природи.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати мету і завдання дисципліни, історію виникнення та перспективи розвитку, мисливські угіддя, їх районування, біологію, екологію та етологію мисливських тварин, основи біотехнії, мисливську зброю, спорядження, самолови і капкани, основи мисливського собаківництва, організації полювання і техніки добування тварин, технологію переробки мисливської продукції, мисливські трофеї, критерії додаткового отримання продукції, техніку єгерської безпеки, правові основи ведення мисливського господарства та охорони тварин;

вміти розрізняти типи і категорії мисливських угідь, визначати мисливські види тварин за зовнішнім виглядом, слідами життєдіяльності, їх стать та вік, проводити обліки мисливських тварин, встановлювати фактичну та оптимальну структуру популяцій, володіти мисливською зброєю та іншими засобами здобування тварин, налаштовувати боєприпаси, організовувати полювання, здобувати тварин, проводити первинну обробку шкур, виготовляти чучела, оцінювати, опоряджувати і монтувати мисливські трофеї, надавати першу допомогу потерпілому.

Курс містить теоретичні і практичні питання  сучасних методів організації і порядку проведення землеустрою та Державного земельного кадастру, створення землевпорядної документації, аналізу та оцінки існуючого стану використання земель, правового регулювання земельних відносин, а також організації ефективного, комплексного і раціонального використання земельних ресурсів.

Вивчення способів і методів виконання геодезичних робіт, їх математичного обробітку та  графічного оформлення. 

Метою вивчення курсу є одержання знань основ теорії побудування автоматизованих електромеханічних систем, розвитку у студентів навиків самостійної творчої діяльності, ініціативи, інженерної ерудиції.

Задачею вивчення дисципліни є добування знань, які дозволяють майбутньому бакалавру вибрати необхідну систему автоматизованого електропривода (ЕП).
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати принципи керування і особливості автоматизованих електромеханічних систем; вміти здійснювати вибір елементів для конкретних схем автоматичного керування і захисту ЕП.

Дана навчальна дисципліна є однією з провідних в системі підготовки студентів за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Вона формує їх фаховий рівень та надає методологічні основи моделювання , аналізу та оптимізації процесів в енергетиці.

Метою викладання дисципліни є надання студентам цілісного уявлення про принципи формалізації процесу функціонування та дослідження електричних систем; теоретичних знань зі створення математичних, алгоритмічних та комп'ютерних  моделей електричних систем, засвоєння практичних навичок складання математичних моделей, розвиток умінь і навичок практичного застосування  отриманих знань в практиці наукової та інноваційної діяльності.

Завданнями навчальної дисципліни є: сформувати уявлення про класифікацію моделей ти видів моделювання;   отримати уявлення про принципи побудови та основні вимоги до математичних моделей;   отримати уявлення про форми подання математичних моделей; сформувати базові знання щодо застосування сучасних технічних засобів при імітаційному моделюванні технологічних процесів в енергетиці; оволодіти методами дослідження систем і процесів та імітаційним моделюванням.

Дисципліна «Охорона праці» – це наука про збереження здоров'я людини та створення безпечних умов праці у виробничому середовищі, що досягається шляхом виявлення та ідентифікації небезпечних і шкідливих чинників виробничого середовища, розробкою методів і засобів захисту працюючих від їх впливу. 

Вивчення інженерної механіки дає той мінімум фундаментальних знань, на базі яких майбутній спеціаліст технічного профілю зможе самостійно оволодівати новими технологічними процесами та обладнанням, з яким йому прийдеться зустрітись у своїй подальшій роботі.

Мета вивчення дисципліни – набуття глибокої професійності сучасного інженера, оскільки інженерна механіка служить базою для вивчення основних розділів багатьох інших інженерних дисциплін. Навчити студентів самостійно і творчо мислити, виробити навички самостійної праці, аналізу нової інформації для подальшого розвитку однієї з найважливіших галузей народного господарства – сільськогосподарського виробництва.

Завданнями дисципліни є: проведення інженерних розрахунків з теоретичної механіки, механіки матеріалів та конструкцій; складання розрахункових схем і застосування відповідних алгоритмів рішень; вивчення  загальних принципів розрахунку та придбанні навичок конструювання, що забезпечують раціональний вибір матеріалів, форм, розмірів, а також способів виготовлення типових виробів машинобудування. Вивчення дисципліни завершує загальнотехнічну та загальну інженерну підготовку фахівця.

знати: основні положення теоретичної механіки, опору матеріалів; зв’язки різних розділів інженерної механіки з іншими загальнонауковими інженерними дисциплінами; методики виконання основних розрахунків з теоретичної механіки та механіки матеріалів та конструкцій;  методи розрахунків конструкцій на міцність, жорсткість та стійкість; основні методи дослідження навантажень, переміщень та напружень; основні шляхи і методи підвищення ефективності використання передач зачепленням, конструктивні особливості найбільш поширених сучасних механічних передач зачепленням; сучасні методи розрахунків валів, осей, перспективні види з’єднань деталей передач з валами.

вміти: користуватися термінологією, характерною для різних розділів
інженерної механіки; складати умови рівноваги збіжної системи сил; визначати внутрішні сили та напруження, використовувати умови міцності при розрахунках конструкцій на міцність;  реалізувати на практиці основні принципи конструювання відповідно до технічного завдання;  виконувати розрахунки складових частин приводів, вузлів і деталей машин переробної галузі, користуючись довідковою літературою, стандартами, іншими нормативними документами; при проектуванні вибирати відповідні матеріали для виготовлення деталей машин і раціонально їх використовувати.

Метою навчальної дисципліни є засвоєння основних положень дисципліни з метою самостійного виконання студентами проектів освітлювальних і опромінювальних установок, організації їх ефективного і безпечного використання в сільському господарстві.

       Основними завданнями даної дисципліни є:

- формування основних понять і визначень фізичних основ оптичного випромінювання;

-      набуття навичок розрахунку освітлювальних і опромінювальних установок;

-      оволодіння методами оцінки ефективності застосування освітлювальних установок.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати:

-      фізичні основи оптичного випромінювання, його біологічну дію ;

-      величини та одиниці вимірювання оптичного випромінювання;

-      призначення, принцип дії, електротехнічні та світлотехнічні характеристики джерел випромінювання а також методику їх вибору.

Вміти:

-      правильно виконувати вибір і розрахунок освітлювальних і опромінювальних установок;

-      використовувати сучасні типи джерел випромінювання;

-      кваліфіковано виконувати монтажні роботи та обслуговувати освітлювальні та опроміню вальні установки, що використовуються в агропромисловому комплексі.

Переддипломна практика є завершальним етапом практичної підготовки студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» і проводиться на випускному курсі у відповідності з навчальним планом. Мета переддипломної практики – оволодіння студентами сучасними методами, формами організації в галузі майбутньої професії, формування в них на базі одержаних знань, професійних умінь, навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних виробничих умовах, виховання потреби систематично поповнювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності. Одним із основних завдань переддипломної практики є збір і підготовка матеріалів для дипломного проектування. В період проходження практики студенти повинні ознайомитися на підприємстві з технологією, обладнанням основних і допоміжних цехів підприємства; на практиці оволодіти обов’язками і роботою техніка-електрика.

Сільське господарство є специфічною галуззю народного господарства, де поєднуються
технічні пристрої з біологічними об’єктами, що ускладнює питання автоматичного керування і вимагає розробки нових технічних засобів автоматики, які відповідали б вимогам
виробництва сільськогосподарської продукції. Для обслуговування таких автоматичних
систем необхідно мати висококваліфікований інженерно-технічний персонал.
Тому дисципліна «Основи автоматики» є базовою у навчальних планах для підготовки фахових молодших бакалаврів та бакалаврів зі спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"

Напівпровідникова електроніка бере свій початок з 1948 р., коли
групою розробників фірми Bell був створений перший транзистор. Че-
рез 11 років інженерами фірми Texas Instruments була розроблена пер-
ша мікросхема, яка складалася всього з шести транзисторів, а в 1971 р.
фірма Intel розробила перший 4-розрядний мікропроцесор 4004, що
містив більше 2000 транзисторів. Надалі мікромініатюризація елект-
ронних компонентів набула таких темпів, що це стало приводом для
образного порівняння на сторінках журналу Sientific American (1982
р.), у якому висловлювалося припущення, що якби авіапромисловість в
останні 25 років розвивалася так же стрімко, як і промисловість засобів
обчислювальної техніки, то “Боїнг-767” на 1982 р. коштував би 500
доларів і з дійснював б и о бліт з емної к улі за 20 хвилин, витрачаючи
при цьому 5 галонів палива. 

Мета вивчення дисципліни – набуття теоретичних знань та практичних навичок з будови й роботи електротехнічних установок у сільськогосподарському виробництві, вибору електротехнічного устаткування, апаратів і їх раціональної експлуатації.

Завдання – вивчення електрообладнання сільськогосподарських виробничих установок, що забезпечують механізацію і автоматизацію виробничих процесів, а також призначення, будову і принцип роботи автоматичних систем контролю і управління сучасними мобільними сільськогосподарськими машинами.

Мета вивчення дисципліни – є оволодіння студентами принципів побудови і способів реалізації систем управління електроприводами (СУЕП), що забезпечують потрібний закон зміни координат електричного приводу, а також здобуття навиків проектування, розрахунку та досліджень таких систем.

Завдання – знати принципи побудови та математичні моделі СУЕП. Засвоїти логічне управління електроприводами, системи управління швидкістю постійного і змінного струму, системи управління положенням виконавчих органів а також адаптацією у СУЕП.

Мета: Оволодіння майбутніми спеціалістами знаннями з питань ефективного виробничого обслуговування сільськогосподарських підприємств різних форм власності і господарювання. Освоєння фахівцями системи економічних і правових взаємозв'язків у процесі фірмового виробничого обслуговування сільськогосподарських підприємств, регулювання раціонального використання виробничого потенціалу, організація господарського розрахунку, орендних та ринкових відносин у сфері агроенергосервісу.

        Завдання: Вивчити методи прискорення розвитку і вдосконалення галузі агроенергосервісу для забезпечення максимального обсягу виробництва певних видів продукції та виконання робіт за мінімальних затрат праці й коштів і одержання якнайбільшого прибутку. Навчитися використовувати економіко-математичні методи, сучасну обчислювальну техніку для прискорення вирішення багатьох складних питань організації сільськогосподарського виробництва, складання планів, кошторисів та поліпшення їхньої якості

        Мета: Формування професійних знань і навиків на досягнення господарського результату мінімальними засобами на основі знання техніко-економічних взаємозв'язків між виконуваною роботою і складовими споживаних при цьому ресурсів.

        Завдання: Формування у студентів належного рівня знань  про техніко-економічні взаємозв'язки складових виконуваної роботи і складових споживаних при цьому ресурсів і методів їхнього зниження.

Вивчення студентами загальних питань фізичних основ і кількісних закономірностей перетворення електричної енергії в теплову, методів безпосереднього використання електричної енергії в технологічних процесах; набуття знань з будови, принципу дії і застосування сучасного електротехнологічного обладнання сільськогосподарського призна­чення, ознайомлення з принципами керування й автоматизації, правилам експлуатації і безпечного обслуговування.

Мета: Формування професійних знань і навиків необхідних для кваліфікованої експлуатації електронних пристроїв та систем перетворення електричної енергії, контролю, вимірювання і керування різними об'єктами та технологічними процесами сільськогосподарського виробництва майбутніми техніками-електриками

        Завдання: Вивчення студентами будови, принципу дії, параметрів, характеристик і застосування напівпровідникових приладів та інтегральних мікросхем. Вивчення принципу побудови та принципу дії електронних пристроїв на базі напівпровідникових приладів та інтегральних мікросхем.

Навчити студентів виконувати електромонтажні роботи, проводити монтаж внутрішніх силових і освітлювальних проводок, зовнішніх, повітряних і кабельних ліній, електричних машин і трансформаторів, комутаційно-захисних апаратів, вторинних кіл автоматичного керування технологічними процесами с-г виробництва, електронного обладнання.