2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Мета вивчення навчальної дисципліни “Електричні машини ” полягає в формуванні знань, вміння діяти та формування професійних навичок та здібностей фахівця, що пов’язані з виконанням технічної діяльності в майбутній професії.

Завданням навчальної дисципліни є – формування знань молодшого спеціаліста відповідно до вимог освітньо-професійної програми, освітньо-кваліфікаційної характеристики та вимог сучасного виробництва до його професійних умінь та здатностей з технічних дисциплін.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 принцип дії та будову трансформаторів;

-       режими роботи, параметри трансформаторів;

-       призначення трансформаторів;

-       будову та принцип дії двигунів постійного струму;

-  основні характеристики по способу збудження;

-  принцип дії колекторних машин.

-       будову та принцип дії асинхронних двигунів;

-       способи пуску асинхронних двигунів;

-                 будову та принцип дії синхронних генераторів;

-       способи пуску синхронних двигунів;

вміти: 

-       визначати параметри трансформаторів;

-               визначати групи з єднань трансформаторів;

–       визначати коефіцієнт потужності, залежного від навантаження;

-       визначати способи пуску синхронних двигунів;

-               аналізувати способи пуску синхронних двигунів;

-               визначати основні параметри колекторних машин;

-    аналізувати основні характеристики двигунів постійного струму-

Програмні компетентності:

- дослідницькі навички (ЗК-02);

- здатність інтегрувати знання з інших дисциплін,застосовувати системний підхід та враховувати нетехнічні аспекти при розв’язанні інженерних задач та проведенні досліджень(ФК-03).

Програмні результати навчання:

-  ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу систем і їх складових (УМ-08);

- здатність продемонструвати знання та навички щодо проведення експериментів, збору даних та моделювання у електроенергетичних електротехнічних та електромеханічних системах (ЗН-04).


Мета навчальної дисципліни: “Безпекажиттєдіяльності” є вивчення загальних закономірностей виникнення  та розвитку небезпек, аналіз характеру і наслідків впливу небезпек на життя та здоров’я людини – формування необхідних вмінь і навичок для запобігання й ліквідації небезпек.

 

Завдання навчальної дисципліни:  опанування систем формування та підтримки здоров’я людини та забезпечення гармонійного розвитку особистості.

Ознайомлення із методами і засобами попередження та зменшення впливу негативних чинників на людину, колектив, соціум у цілому.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

·        основні принципи формування безпечної життєдіяльності людини;

·        характеристик негативних факторів різного походження;

·        значення психофізіологічних особливостей людини на формування її моделі безпечної поведінки;

·        класифікацію та принципи нормування шкідливих та небезпечних факторів, що негативно впливають на здоров’я людини;

·        методів виявлення шкідливих та небезпечних факторів;

·        основні принципи гармонійного розвитку людини та сталого розвитку суспільства.

вміти: 

·        аналізувати та оцінювати небезпечні ситуації;

·        оцінювати навколишнє середовище стосовно особистої безпеки, безпеки колективу;

·        самостійно приймати рішення про вжиття термінових заходів у разі виникнення екстремальних ситуацій;

·        забезпечити особисту безпеку в екстремальних ситуаціях;

·        розробляти й впроваджувати систему заходів, спрямованих на збереження здоров’я людини та її гармонійний розвиток;

·        оцінювати негативні фактори середовища перебування та визначати шляхи усунення їх дії на людину.

Програмні компетентності:

             - дослідницькі навички (ЗК-02);

- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел (К05).

здатність інтегрувати знання з інших дисциплін, застосовувати системний підхід та враховувати нетехнічні аспекти при розв’язанні інженерних рішень та проведенні досліджень(ФК-03);

– впливати на дотримання вимог, щодо збереження навколишнього середовища (РН 06);

– здатність вирішувати практичні задачі із залученням методів математики, фізики та електротехніки (К12).

Програмні результати навчання:

-  ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу систем і їх складових (УМ-08);

- здатність продемонструвати знання та навички щодо проведення експериментів, збору даних та моделювання  надзвичайних ситуацій (ЗН-04);

- (ЗК-9) вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.