Метою та завданням дисципліни є формування у студентів узагальненої системи знань про основи і кількісні закономірності перетворення електричної енергії в теплову, методи безпосереднього використання електричної енергії в технологічних процесах та освітленні; набуття знань з будови, принципу дії і застосування сучасного електротехнологічного обладнання сільськогосподарського призна­чення, установками освітлення та опромінення, ознайомлення з принципами керування й автоматизації, правилам експлуатації і безпечного обслуговування.


Мета дисципліни: формування та розширення світогляду студента у галузі енергозбереження, обліку енергетичних ресурсів, застосування технологій енергетичного аудиту та менеджменту.

Мета: Формування професійних знань і навиків необхідних для кваліфікованого самостійного виконання основних електромонтажних робіт в обсязі вимог єдиного тарифного довідника для електромонтера.

 Завдання: Вивчення загальних питань з організації і про­ведення електромонтажних робіт, виробів, механізмів та інструментів, які освоєні промисловістю і провідними електромонтажними органі­заціями, правил і технології виконання основних електромонтажних робіт, правил і норм проведення випробувальних, налагоджувальних, вимірювальних робіт, сучасного електрообладнання, яке використовується в сільському господарстві, контрольно-вимірювальних прила­дів і засобів автоматики, техніки безпеки під час проведення електромонтажних робіт.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є вивчення основних понять організації і планування підприємства агроенергосервіса, ознайомлення з питаннями організації, розроблення стратегії, прийняття технічних, економічних, фінансових та управлінських рішень, мотивації працівників в умовах енергоринку і керування різними об'єктами та технологічними процесами сільськогосподарського виробництва, застосування теоре­тичних знань і практичних навичок при вирішенні виробничих ситуацій, моделювання прогресивної діяльності майбутнього молодшого спеціаліста з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки; набуття уміння практично оцінювати виробництво і знаходити рішення щодо його удосконалення.

Мета вивчення дисципліни – набуття теоретичних знань та практичних навичок з будови й роботи електротехнічних установок у сільськогосподарському виробництві, вибору електротехнічного устаткування, апаратів і їх раціональної експлуатації.

Завдання – вивчення електрообладнання сільськогосподарських виробничих установок, що забезпечують механізацію і автоматизацію виробничих процесів, а також призначення, будову і принцип роботи автоматичних систем контролю і управління сучасними мобільними сільськогосподарськими машинами.

Мета вивчення дисципліни – є оволодіння студентами принципів побудови і способів реалізації систем управління електроприводами (СУЕП), що забезпечують потрібний закон зміни координат електричного приводу, а також здобуття навиків проектування, розрахунку та досліджень таких систем.

Завдання – знати принципи побудови та математичні моделі СУЕП. Засвоїти логічне управління електроприводами, системи управління швидкістю постійного і змінного струму, системи управління положенням виконавчих органів а також адаптацією у СУЕП.

Мета: Оволодіння майбутніми спеціалістами знаннями з питань ефективного виробничого обслуговування сільськогосподарських підприємств різних форм власності і господарювання. Освоєння фахівцями системи економічних і правових взаємозв'язків у процесі фірмового виробничого обслуговування сільськогосподарських підприємств, регулювання раціонального використання виробничого потенціалу, організація господарського розрахунку, орендних та ринкових відносин у сфері агроенергосервісу.

        Завдання: Вивчити методи прискорення розвитку і вдосконалення галузі агроенергосервісу для забезпечення максимального обсягу виробництва певних видів продукції та виконання робіт за мінімальних затрат праці й коштів і одержання якнайбільшого прибутку. Навчитися використовувати економіко-математичні методи, сучасну обчислювальну техніку для прискорення вирішення багатьох складних питань організації сільськогосподарського виробництва, складання планів, кошторисів та поліпшення їхньої якості

        Мета: Формування професійних знань і навиків на досягнення господарського результату мінімальними засобами на основі знання техніко-економічних взаємозв'язків між виконуваною роботою і складовими споживаних при цьому ресурсів.

        Завдання: Формування у студентів належного рівня знань  про техніко-економічні взаємозв'язки складових виконуваної роботи і складових споживаних при цьому ресурсів і методів їхнього зниження.

Вивчення студентами загальних питань фізичних основ і кількісних закономірностей перетворення електричної енергії в теплову, методів безпосереднього використання електричної енергії в технологічних процесах; набуття знань з будови, принципу дії і застосування сучасного електротехнологічного обладнання сільськогосподарського призна­чення, ознайомлення з принципами керування й автоматизації, правилам експлуатації і безпечного обслуговування.

Мета: Формування професійних знань і навиків необхідних для кваліфікованої експлуатації електронних пристроїв та систем перетворення електричної енергії, контролю, вимірювання і керування різними об'єктами та технологічними процесами сільськогосподарського виробництва майбутніми техніками-електриками

        Завдання: Вивчення студентами будови, принципу дії, параметрів, характеристик і застосування напівпровідникових приладів та інтегральних мікросхем. Вивчення принципу побудови та принципу дії електронних пристроїв на базі напівпровідникових приладів та інтегральних мікросхем.