Спеціальні види лісовпорядкування є профілюючою дисципліною в підготовці бакалаврів лісового господарства. Майбутній фахівець повинен глибоко засвоїти природу лісу, закони і закономірності його життя, щоб грамотно здійснювати свою практичну діяльність у будь-якій сфері лісогосподарського виробництва. Знання основ лісовпорядкування потрібні не тільки для планування рубок головного користування, переформування чистих одновікових деревостанів у змішані різновікові тощо, але й для вирішення питань відновлення лісу, лісорозведення та створення захисних лісових насаджень, з метою реалізації системи заходів щодо підвищення продуктивності та якості лісових насаджень, багатофункціонального ведення лісового господарства і наближеного до природи лісівництва.

Метою вивчення дисципліни є набуття бакалаврами:

-            теоретичних і прикладних знань ефективного використання сучасних методів спеціального лісовпорядкування.

-            уміння здійснювати аналіз природних та економічних умов об’єкту господарювання для вирішення лісівничих, економічних та управлінських задач, використання стандартного нормативного забезпечення (таблиці, бази даних та ін., призначені для розв’язку лісогосподарських задач) ;

-            навичок практичної роботи з картографічними, таксаційними, статистичними матеріалами та з пакетами прикладних програм і стандартним математичним забезпеченням обробки даних лісовпорядкування.

-            знань основ теорії і практики проектування організації і розвитку господарства лісових підприємств на ревізійний період і на віддалену перспективу.

 

2. Обсяг навчальної дисципліни

 

Найменування

показників

Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь

Характеристика

навчальної дисципліни

денна форма

заочна форма

Кількість кредитів – 2,0/3,0

Галузь знань 20 “Аграрні науки та продовольство”

Обов’язкова компонентна

Загальна кількість годин – 60/90

Спеціальність 205 “Лісове господарство”

Рік підготовки

4-й

4-й

Семестр

7-й

7-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2/2

самостійна робота студента – 4/4

Освітній ступінь:

бакалавр

14 годин

6 годин

Практичні

16 годин

8 годин

Лабораторні

 

 

 

 

Самостійна робота

30 годин

76 годин

Індивідуальні завдання

 

 

Вид контролю:

залік